AVO

System zarządzania jakością

Z faktu działania w branży produktów spożywczych, wynika wielka odpowiedzialność i konieczność pełnego skoncentrowania się na zapewnieniu trwałej i wysokiej jakości, a co za tym idzie zagwarantowanie powtarzalności produkcji. Jesteśmy świadomi tego faktu, dlatego w firmie AVO o jakość dba się już na etapie pozyskiwania surowca. W celu minimalizacji ryzyka wykorzystujemy tylko takie surowce, które przeszły pozytywnie surowe testy kontrolne. Wypracowane przez lata w AVO wewnętrzne procedury kontroli jakości, są generalnie bardziej surowe niż standardy jakościowe przewidziane przepisami prawa żywnościowego lub standardami ISO.

Niewątpliwie najbardziej przekonującym dowodem konsekwentnego ukierunkowania na wysoką jakość, poczynając od doboru surowców po gotowe produkty, jest dbałość o dobrą praktykę produkcyjną i higienę produkcji. AVO już od wielu lat opiera swoją działalność na wdrożonych w firmie i certyfikowanych systemach zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa zdrowotnego żywności – co potwierdzają posiadane certyfikaty – m.in. BRC, IFS. To dla naszych odbiorców najlepsza gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości oferowanych produktów.

Dodatkowo – większość procesu produkcji jest sterowana komputerowo, wszystkie receptury są na stałe wprowadzone do systemu, a dokonanie ewentualnych zmian możliwe jest jedynie przy zachowaniu wypracowanych na tę okoliczność procedur. Taki system jest najlepszą gwarancją trwałej jakości produktu.

Staramy się być dla naszych kontrahentów kompetentnym i rzetelnym partnerem handlowym, czerpiąc z doświadczeń i historii firmy macierzystej najlepsze wzorce.

Stale rosnąca liczba naszych klientów potwierdza, że działamy właściwie i zgodnie z oczekiwaniami polskiego rynku.

Działalność AVO w Polsce to nie tylko handel. Roztaczamy nad naszymi klientami również opiekę technologiczną, przeprowadzając próby na miejscu w zakładach produkcyjnych, prezentując nowości oraz starając się pomóc rozwiązywać bieżące problemy w produkcji, każdorazowo uwzględniając specyfikę zakładu. W każdej chwili, z pełnym zaangażowaniem służymy naszą wiedzą i doświadczeniem. Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszej oferty oraz impuls do dalszego rozwoju.

Nasze założenia realizujemy przestrzegając zasad GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej) oraz stale doskonaląc system HACCP, będących podstawowymi narzędziami zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, zgodnie
z zasadami określonymi w Codex Alimentarius, zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia.

System HACCP w AVO-Werke budowany jest na silnym fundamencie, który stanowią:

  • śledzenie i przestrzeganie obowiązujących aktów prawa żywnościowego
  • stały rozwój i szkolenie pracowników
  • identyfikacja i identyfikowalność produktów

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja polityki HACCP oraz zobowiązań z niej wynikających przez wszystkich pracowników firmy.

Zapewniamy także, ze polityka ta i pokrewne jej inicjatywy systemu HACCP są zrozumiałe, stosowane i podtrzymywane na wszystkich szczeblach naszej działalności oraz wspierane odpowiednią edukacją i szkoleniami.