AVO

Ogólne warunki sprzedaży

I. STOSOWANIE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży” zwane dalej OWS mają zastosowanie do dokonywanych pomiędzy stronami transakcji, których przedmiotem będzie sprzedaż towarów stanowiących przedmiot działalności handlowej Sprzedawcy, dokonywana przez firmę AVO-WERKE Sp. z o.o. z siedzibą w Wierzbicach zwaną w treści niniejszych OWS Sprzedawcą/Sprzedającym, na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) zwanego w treści niniejszych OWS Kupującym.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, jeżeli Kupujący, w sposób dorozumiany poprzez przyjęcie towaru wyraża zgodę na poniższe warunki sprzedaży.
 3. Odbiegające albo sprzeczne z niniejszymi OWS warunki sprzedaży Kupującego nie są w żadnym wypadku wiążące dla Sprzedającego, o ile nie zostały przez Sprzedającego potwierdzone na piśmie.

II. ZAMAWIANIE TOWARU

 1. Zamówienie może zostać do Sprzedawcy przesłane pocztą, faksem lub mailem, lub też przekazane telefonicznie bezpośrednio do biura Sprzedawcy lub do jednego z przedstawicieli handlowych Sprzedawcy.
 2. Fakt przyjęcia zamówienia nie wiąże Sprzedawcy w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, albo zachowań Kupującego lub osób trzecich (w tym dostawców Sprzedawcy), dostarczenie i sprzedaż towarów jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
 3. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego ewentualnie przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę, albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.

III. DOSTAWA TOWARU, BRAKI ILOŚCIOWE, WIDOCZNE WADY TOWARU

 1. Sprzedający dostarcza towar na własny koszt, chyba że została zawarta odrębna umowa z Kupującym określająca inny sposób dostarczenia towaru. W przypadku zamówienia nie przekraczającego kwoty 1000 zł brutto, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami transportu w wysokości 10% wartości faktury brutto, jednakże nie mniej niż 20 zł.
 2. Dostawy są realizowane w miarę możliwości na bieżąco. O ile nie wystąpią żadne przeszkody (brak towaru, nieterminowe podjęcie towaru przez przewoźnika, zagubienie przesyłki przez przewoźnika i inne), Sprzedający dołoży starań, aby Kupujący otrzymał zamówiony towar w przeciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, o ile zamówienie zostało złożone do godziny 13.00, lub 3 dni roboczych w przypadku zamówienia złożonego po godz. 13.00. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dostawa nie może być zrealizowana zgodnie z zamówieniem, Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego w celu uzgodnienia innego niż standardowy terminu realizacji dostawy.
 3. Towar dostarczany jest przez Przewoźnika działającego na zlecenie Sprzedawcy. Z chwilą wydania towaru i jego odbioru bez zastrzeżeń przez Kupującego niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego a dostawę Towaru uważa się za wykonaną. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem Przewoźnika działającego na zlecenie Kupującego, odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie wydania tego towaru Przewoźnikowi.
 4. Kupujący zobowiązany jest skontrolować stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów natychmiast po ich dostarczeniu (wydaniu) i dokonać właściwej adnotacji na liście przewozowym lub innym dowodzie wydania, a także natychmiast zgłosić Przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i Sprzedawcy, w formie pisemnej, ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi Sprzedawcy zbadanie, w niezwłocznym terminie, nienaruszonych towarów. Dokonanie przez Kupującego odbioru towarów bez ich zbadania lub niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu towarów będzie uważane za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
 5. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe wykonanie natychmiastowej kontroli dostarczonego towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa, pełna kontrola towaru.
 6. W przypadkach, gdyby stwierdzenie wady przy odbiorze towarów albo w trakcie ich kontroli dokonywanej zgodnie z treścią punktów poprzedzających nie było przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności możliwe, wówczas termin zgłoszenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia, w którym przy zachowaniu owej staranności zauważenie wady było możliwe.
 7. W każdym z wyżej wymienionych przypadków w razie stwierdzenia braków ilościowych i widocznych wad towaru lub opakowania Kupujący spisze w tym przedmiocie protokół reklamacyjny (w miarę możliwości z udziałem kierowcy) i prześle go niezwłocznie faksem / mailem do Sprzedawcy. Reklamacja musi zawierać oznaczenie towaru oraz opis wad.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu reklamacyjnego.
 9. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad i dostarczenia go w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 10. Dokumentem potwierdzającym wykonanie dostawy jest dowód wydania towaru (WZ), względnie list przewozowy lub inny równorzędny dokument przewozowy opatrzony datą odbioru i podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Kupującego. Do dostarczonego towaru Sprzedający obowiązany jest dołączyć dokumenty niezbędne do identyfikacji towaru.
 11. Jeżeli Kupujący potwierdził odbiór towaru, domniemywa się, że otrzymał również fakturę. Nieotrzymanie faktury Kupujący obowiązany jest zgłosić w ciągu 3 dni od dnia dostawy towaru. Bieg terminu płatności określony na fakturze rozpoczyna się od daty dostawy i brak faktury nie powoduje jego wydłużenia. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem - Kupujący zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych wyżej w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w chwili, w której stosownie do postanowień powyższych stwierdzenie nieprawidłowości było możliwe.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom dostawy wynikającym z zawarcia lub wykonywania umowy sprzedaży, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego winy.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI, CENY

 1. Kupujący zapłaci za towar cenę określoną przez Sprzedawcę na fakturze VAT. Cena towaru na fakturze obejmuje koszty związane z dostarczeniem towaru do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego, w tym koszty transportu z wyłączeniem zapisu pkt. III.1., załadunków, ubezpieczenia na czas przewozu o ile strony nie uzgodniły inaczej w odrębnej umowie.
 2. Jeśli stawki cen zostaną określone w walucie innej niż polski złoty (PLN) to cena na fakturze będzie równowartością w polskich złotych danej stawki walutowej wg średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym wystawienie faktury.
 3. W przypadku, jeżeli w treści ustaleń stron nie wskazano, czy dane stawki lub ceny są stawkami netto czy brutto, zawsze uważać się będzie, że są to stawki netto, do których doliczony zostanie podatek (w szczególności VAT) w obowiązującej w danym czasie wysokości.
 4. Zapłata zostanie dokonana w terminie wskazanym w treści faktury, a w razie braku terminu płatności na fakturze w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wydania Kupującemu towaru. Za dzień dokonania zapłaty uważać się będzie dzień zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. W wypadku uchybienia terminowi zapłaty Sprzedawcy służy roszczenie o zapłatę przez Kupującego odsetek zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo żądać - przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności gotówką albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności.
 6. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 7. Strony transakcji dopuszczają wzajemne potrącenia wierzytelności, do wysokości wierzytelności niższej.

V. ZWROTY TOWARÓW

 1. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towarów, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. V.2.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu całości lub części dostarczonych towarów w przypadku dostawy towarów o jakości odbiegającej od uzgodnionej ze Sprzedającym, lub nie zamówionych.
 3. W przypadkach, o których mowa ust. 2, Kupujący odmówi przyjęcia towaru i uzgodni ze Sprzedawcą termin, w którym Sprzedawca jest zobowiązany ten towar odebrać.

VI. WADY JAKOŚCIOWE, SZKODA, GWARANCJA

 1. Sprzedający udzieli Kupującemu gwarancji na dostarczony towar. Gwarancja jest ważna pod warunkiem dopełnienia przez Kupującego wszystkich formalności przewidzianych w treści niniejszych OWS (w szczególności terminowego zgłoszenia stwierdzonych wad).
 2. Braki ilościowe i widoczne wady towaru lub opakowania Kupujący zgłasza w momencie przyjęcia towaru (zgodnie z zapisami OWS pkt. III. 4-7). W przypadku ukrytych wad jakościowych towaru, Kupujący spisze w tym przedmiocie protokół i prześle go wraz z reklamacją niezwłocznie faksem lub mailem do Sprzedawcy. Reklamacja musi zawierać oznaczenie towaru (nr art., nazwa towaru, nr partii LOS, datę przydatności do spożycia) oraz dokładny opis wady. Termin na przesłanie protokołu wynosi 3 dni od daty jego sporządzenia, jednakże nie później niż 1 miesiąc od daty otrzymania towaru.
 3. Kupujący ma obowiązek udostępnić Sprzedawcy próbki towaru, niezbędne do przeprowadzenia ekspertyz, umożliwić zbadanie na miejscu zachowania się towaru w czasie przetwarzania, jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki lub warunków, w których towar został użyty.
 4. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu reklamacyjnego.
 5. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad i dostarczenia go w terminie 5 dni roboczych od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 6. W razie odmowy uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest poinformować Kupującego w formie pisemnej podając przyczyny odmowy uznania reklamacji. Odpowiedź należy wysłać listem poleconym lub mailem. Nie zajęcie przez Sprzedawcę żadnego stanowiska wobec zgłoszonej reklamacji w tym terminie, traktowane będzie przez Kupującego jako jej uwzględnienie w całości.
 7. Sprzedający ponosi koszty związane z wykonaniem uprawnień z tytułu gwarancji, w tym również koszty transportu.
 8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe u Kupującego, albo u jego nabywców, które powstały z powodu wad towarów dostarczonych przez Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe u Kupującego, albo u jego nabywców, jeżeli szkody te powstały z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności wskutek niewłaściwego użycia towaru, bądź zastosowania niezgodnego z jego przeznaczeniem, bądź też szkoda była wynikiem niewłaściwego przechowywania towaru przez Kupującego.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON, ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań, jeżeli to niewykonanie nastąpiło z powodu okoliczności siły wyższej.
 2. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Kupującemu przez Sprzedawcę towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący powinien o tym natychmiast powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
 3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Kupującego celów Sprzedający ponosi wyłącznie pod warunkiem, iż udzielił Kupującemu pisemnego zapewnienia, że towar posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 5. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności nie może łącznie przekraczać 100% ceny netto towaru, którego dotyczyły okoliczności stanowiące podstawę odpowiedzialności Sprzedającego.
 6. Wszelkie spory wynikające z tytułu dokonywanych pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla Sprzedającego.
 7. Do każdej umowy sprzedaży, na mocy której Sprzedający dokona na rzecz Kupującego sprzedaży jakichkolwiek towarów, znajdują zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jeżeli Kupujący w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek został o nich poinformowany lub mógł się z łatwością zapoznać z ich treścią i jeżeli strony nie wyłączyły na piśmie stosowania tych warunków. W zakresie nie unormowanym w treści niniejszych OWS zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych bezwzględnie obowiązujących aktów prawnych.

VIII. POZOSTAŁE

O ile strony nie uzgodnią na piśmie inaczej, uważać się będzie, że zobowiązanie Sprzedającego nie obejmuje żadnych innych świadczeń poza wydaniem Kupującemu towaru stanowiącego przedmiot umowy stron oraz przeniesieniem na Kupującego własności tego towaru po otrzymaniu od Kupującego ceny sprzedaży (w szczególności zobowiązanie Sprzedającego nie obejmuje obsługi technologicznej / technicznej odnośnie wykorzystania towaru).